П Р О Е К Т

 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ   ПРОГРАМИ

 

Комунального підприємства  Новоград-Волинської міської ради

"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

 

на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Інформаційна  картка  ліцензіата  до  інвестиційної  програми

(Додаток 3).

 

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (Додаток 4).

 

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 5).

 

План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

 

(Додаток 6).

 

Узагальнена характеристика обєктів теплопостачання КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (Додаток 7).

 

Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (Додаток 8).

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

1.1. Мета розробки інвестиційної програми.

 

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство.

 

 1.3.Оцінка існуючого технічного стану систем теплопостачання.

 1.4. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

 

 1.5. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу.

Розділ 2. Обгрунтування інвестиційних витрат.

2.1. Мета  та завдання програми.

 

2.2. Опис інвестиційної програми………….………..…..……......

 

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та показників ефективності  заходів інвестиційної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка ліцензіата до     інвестиційної програми

 на 2020 рік

(строк)

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради

«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата

Комунальне підприємство

Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

Рік заснування

1978

Форма власності

Комунальна

Місце знаходження

вул. І.Франка,15-А, м.Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Код за ЄДРПОУ

35824365

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Тодорович Людмила Михайлівна, директор

Тел., факс, е-mail

тел./факс (04141) 5-60-73, teplonv@ukr.net

Ліцензія на Виробництво теплової енергії (крім діяльно-сті з виробництва теплової енергії на тепло-електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках  та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) серії АЕ №199655, видана 29.08.13 р., строк дії з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р та є  безстроковою______________________  (№,  дата видачі, строк дії)

Національна комісія, що здійснює  державне  регулювання у  сфері комунальних  послуг

Ліцензія на Постачання теплової енергії, серії АЕ №199657, видана 29.08.13 р., строк з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р та є  безстроковою________________________  (№,  дата видачі, строк дії)

Національна комісія, що здійснює  державне  регулювання у  сфері комунальних  послуг

Ліцензія на Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподіль-чими) тепловими мережами,  серії АЕ №199656, видана 29.08.13 р., строк дії з  23.08.2013 р. по 22.08.2018 р. та є  безстроковою_______________________  (№,  дата видачі, строк дії)

Національна комісія, що здійснює  державне  регулювання у  сфері комунальних  послуг

Ліцензія на Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, серії АД №036401, видана 14.06.12 р., строк дії  з 31.05.2012 р. по 30.05.2017 р. продовжує діяти та є  безстроковою_____ №,  дата видачі, строк дії)     

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у  сфері енергетики (НКРЕ)

Ліцензія на Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків ( відповідальності)належать до об»єктів з середніми та значними наслідками  №49-Л, видана 25 жовтня 2017 реєстраційний  запис 2013043935  безстрокова

 (№,  дата видачі, строк дії)          

Державна архітектурно-будівельна  інспекція України

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

25809,000

Балансова вартість активів, тис. грн

24314,400

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

1869,000

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

-

 

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

        - Модернізація мережевого насоса  в котельні по вул. Соборності,68 з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-.

              -Заміна газових лічильників в котельнях по ввул..Шевченка,1, І.Франка,30,Дружби,50 .

          -Улаштування  автоматизованих систем  контролю вибухонебезпечних речовин  в 11-ти котельнях .

          - Реконструкція теплових мереж з  заміною  аварійних  ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією –  1061  п.м в однотрубному обчисленні.

           -Закупівля  у  пересувної компресорної установки ПКСД-5,25

Строк реалізації інвестиційної програми

3 16.04.2020   по 14.10.2021

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації;

2.Закупівля  обладнання та матеріалів;

З. Виконання робіт по монтажу обладнання  та  прокладанню тепломереж

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

2719,000

власні кошти

1869,000

позичкові кошти

-

залучені кошти

-

бюджетні кошти

850,000

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

82,2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

3,6

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

-

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

10,6

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

3,6

Інші заходи

0

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість

712489 грн..

Внутрішня норма дохідності

12 %

Дисконтований період окупності

7,5   років

Індекс прибутковості

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий план використання коштів для  виконання    інвестиційної програми  на 2020   рік

 

 

 

 

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

 

(найменування ліцензіата)

 

 

 

№ з/п

Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

 За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди    тис. грн (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) **

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів        (тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати,                                           (тис. грн/прогнозний період)

Економічний ефект (тис. грн ) ***

 

загаль-на сума

з урахуванням:

госпо-дарський  (вартість    матері-альних ресурсів)

підряд-ний

плано-ваний період

прогнозний період 

 

 

 

 

 

 

аморти-заційні відраху-вання

виробничі інвестиції з прибутку

позичкові кошти

інші залучені кошти,    з них:

бюджетні кошти (не підлягають поверненню)

 

підля-гають повер-ненню

не підлягають повернен-ню

 плано-ваний  період     +1

плано-ваний період + n*

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

І

Виробництво теплової енергії

 

 1.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання  (  не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68

1 насос

370,428

370,428

0

0

0

0

0

370,428

0

370,43

0

0

36,24

-

11,02

0,00

122,49

 

Усього за підпунктом 1.1.1

370,428

370,428

0,000

х 

х 

х 

0,000

370,428

0,000

370,428

0,000

0,000

36,24

-

11,016

0,000

122,490

 

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

3558,514

Заміна газових  лічильників  в котельнях по вул.. Шевченка,1, вул. І.Франка,30,вул. Дружби,50

3 лічильники

98,350

98,350

0,000

х 

х 

х 

0,000

98,350

0,000

98,350

0,000

0,000

144,00

-

0,000

0,000

8,196

 

Усього за підпунктом 1.1.2

98,350

98,350

0,000

х 

х 

х 

0,000

98,350

0,000

98,350

0,000

0,000

144,00

-

0,000

0,000

8,196

 

1.1.3

Інші заходи, з них:

 

 Установлення автоматизованих систем  контролю вибухонебезпечних газів "ВАРТА -1-03"  в 11-ти котельнях

11 систем 

97,460

97,460

0,000

0

0

0

0

97,46

0,00

97,46

0,00

0,00

84,00

 

0,00

0,00

13,92

 

Усього за підпунктом 1.1.3

97,460

97,460

0,000

0

0

0

0

97,46

0,00

97,46

0,00

0,00

84,00

 

0,00

0,00

13,92

 

Усього за пунктом 1.1

566,238

566,238

0,000

х 

х 

х 

0,00

566,238

0,000

566,238

0,000

0,00

47,00

0,0

11,016

0,00

144,609

 

                                                                                

 Продовження додатка 4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

  1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.2.1

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.2.2

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

 

Усього за підпунктом 1.2.3

0

0

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

 

Усього за підпунктом 1.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 1.2

0

0

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

 

Усього за розділом І

566,238

566,238

0,000

х 

х 

х 

0,00

566,238

0,000

566,238

0,000

0,00

47,00

0,00

11,016

0,00

144,609

 

ІІ

Транспортування теплової енергії

 

 2.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.1.1

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.1.2

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

2.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.1.3

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 2.1

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

Реконструкція  теплових мереж  з  заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією

1061  в однотрубному обчисленні

1864,52

1014,52

0,00

х 

х 

х 

850,00

1014,52

850,00

1864,52

0,00

0,00

136,00

-

6,86

0,00

165,023

 

Усього за підпунктом 2.2.1

1864,52

1014,52

0,00

х 

х 

х 

850,00

1014,52

850,00

1864,52

0,00

0,00

136,00

-

6,86

0,00

165,023

 

 2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

 

Усього за підпунктом 2.2.2

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0,00

 

 2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.2.3

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

                                                                                

 Продовження додатка 4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

Закупівля пересувної компресорної установки ПКСД-5.25 

Один.

288,242

288,242

х 

х 

х 

х 

х 

288,242

0,000

288,242

0,000

0,000

84,000

-

0,000

0,000

41,177

 

Усього за підпунктом 2.2.4

288,242

288,242

х 

х 

х 

х 

х 

288,242

0,000

288,242

0,000

0,000

84,000

-

0,000

0,000

41,177

 

 2.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 2.2

2152,76

1302,76

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

1302,76

850,00

2152,76

0,00

0,00

125

-

6,86

0,00

206,200

 

Усього за розділом ІІ

2152,762

1302,76

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

1302,76

850,00

2152,76

0,00

0,00

125

-

6,86

0,00

206,200

 

ІІІ

Постачання теплової енергії

 

 3.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.1.1

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.1.2

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

3.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.1.3

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 3.1

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.1

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.2

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

0

х 

0

х 

х 

х 

х 

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

 

Усього за підпунктом 3.2.3

0

х 

0

х 

х 

х 

х 

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

 

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 3.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 3.2

0

х 

0

х 

х 

х 

х 

0

0,00

0

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

0

 

Усього за розділом ІІІ

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

0

 

Усього за інвестиційною програмою

2719,000

1869,000

0,000

0,000

0,000

0,000

850,000

1869,000

850,000

2719,000

0,000

0,000

93,00

-

17,88

0,00

350,809

 

                                                                                         

 


 


Фінансовий план використання коштів для  виконання   інвестиційної програми   та  їх урахування у структурі тарифів

на 12 місяців 2020 року

 

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

 

(найменування ліцензіата) 

 

№ з/п

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

 Сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,           тис. грн.           (без ПДВ)

 Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,           тис. грн.          (без ПДВ)

Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12,       тис. грн.                  (без ПДВ)

 За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) *

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів                  (тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)

Економічний ефект (тис. грн.) **

 

загальна сума

з урахуванням:

господарський  (вартість    матеріальних ресурсів)

підряд-  ний

ІІ кв.

2020.

ІІІ кв.

2020.

ІІ кв.

2021р.

ІІІ кв.

2021р.

 

 

 

 

 

 

амортиза-ційні відраху-вання

виробничі інвестиції з прибутку

отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню

отримані у планова-ному періоді  бюджетні кошти, що не підлягають поверненню

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:

 

що підлягають поверненню

що не підлягають поверненню

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

І

Виробництво теплової енергії

 

 1.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (   звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154  Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

  1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68

1 на   сос

370,428

370,428

0

0

0

0

0

0

0

370,428

370,428

0

0

370,428

0

0

36,24

0

11,016

0

370,428

 

Усього за підпунктом 1.1.1

370,428

370,428

0

0

0

0

0

0

0

370,428

370,428

0

0

370,428

0

0

36,24

0

11,016

0

370,428

 

  1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

Заміна газових  лічильників  в котельнях по вуд. Шевченка,1, вул. І.Франка,30,вул. Дружби,50

3лі чильники

98,350

98,350

0

0

0

0

0

0

0,00

98,350

98,350

0

98,350

0

0

0

144

0

0

0,00

8,196

 

Усього за підпунктом 1.1.2

98,350

98,350

0

0

0

0

0

0

0

98,350

98,350

0

98,350

0

0

0

144

0

0

0,000

8,196

 

Установлення автоматизованих систем  контролю вибухонебезпечних газів "ВАРТА -1-03"  в 11-ти котельнях 

11 систем

97,460

97,460

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

97,460

97,460

0

97,460

0

0

0

84

-

0

0

13,923

 

1.1.3

Інші заходи:

 

Усього за підпунктом 1.1.3

97,460

97,460

х 

0

0

0

0

0

0

97,460

97,460

0

97,460

0

0

0

84

-

0

0

13,923

 

Усього за пунктом 1.1

566,238

566,238

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

0

0,0

566,238

566,238

0

195,810

370,428

0

0

47

-

11,016

0,00

144,609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,0

0,00

0,00

0

 

Усього за підпунктом 1.2.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,0

0,00

0,00

0

 

 1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

Усього за підпунктом 1.2.2

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:0

 

 

 

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0,00

0,00

0

 

Усього за підпунктом 1.2.3

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0,00

0,00

0

 

  1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

 

Усього за підпунктом 1.2.4

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

 

 1.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

 

Усього за підпунктом 1.2.5

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

Усього за пунктом 1.2

0

0

0,00

0,00

0,00

0,