П Р О Е К Т

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Комунального підприємстваНовоград-Волинської міської ради

"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

на 2020 рік

ЗМІСТ

Інформаційнакарткаліцензіатадоінвестиційноїпрограми

(Додаток 3).

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (Додаток 4).

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 5).

План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 6).

Узагальнена характеристика обєктів теплопостачання КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (Додаток 7).

Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (Додаток 8).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Мета розробки інвестиційної програми.

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство.

1.3.Оцінка існуючого технічного стану систем теплопостачання.

1.4. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

1.5. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу.

Розділ 2. Обгрунтування інвестиційних витрат.

2.1. Метата завдання програми.

2.2. Опис інвестиційної програми………….………..…..……......

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та показників ефективності заходів інвестиційної програми

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми

на 2020 рік

(строк)

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради

«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата

Комунальне підприємство

Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

Рік заснування

1978

Форма власності

Комунальна

Місце знаходження

вул. І.Франка,15-А, м.Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Код за ЄДРПОУ

35824365

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Тодорович Людмила Михайлівна, директор

Тел., факс, е-mail

тел./факс (04141) 5-60-73, teplonv@ukr.net

Ліцензія на Виробництво теплової енергії (крім діяльно-сті з виробництва теплової енергії на тепло-електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установкахта установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) серії АЕ №199655, видана 29.08.13 р., строк дії з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р та єбезстроковою______________________(№,дата видачі, строк дії)

Національна комісія, що здійснюєдержавнерегулювання усфері комунальнихпослуг

Ліцензія на Постачання теплової енергії, серії АЕ №199657, видана 29.08.13 р., строк з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р та єбезстроковою________________________(№,дата видачі, строк дії)

Національна комісія, що здійснюєдержавнерегулювання усфері комунальнихпослуг

Ліцензія на Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподіль-чими) тепловими мережами,серії АЕ №199656, видана 29.08.13 р., строк дії з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р. та єбезстроковою_______________________(№,дата видачі, строк дії)

Національна комісія, що здійснюєдержавнерегулювання усфері комунальнихпослуг

Ліцензія на Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, серії АД №036401, видана 14.06.12 р., строк діїз 31.05.2012 р. по 30.05.2017 р. продовжує діяти та єбезстроковою_____ №,дата видачі, строк дії)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання усфері енергетики (НКРЕ)

Ліцензія на Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків ( відповідальності)належать до об»єктів з середніми та значними наслідками№49-Л, видана 25 жовтня 2017 реєстраційнийзапис 2013043935безстрокова

(№,дата видачі, строк дії)

Державна архітектурно-будівельнаінспекція України

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

25809,000

Балансова вартість активів, тис. грн

24314,400

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

1869,000

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

-

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

- Модернізація мережевого насосав котельні по вул. Соборності,68 з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-.

-Заміна газових лічильників в котельнях по ввул..Шевченка,1, І.Франка,30,Дружби,50 .

-Улаштуванняавтоматизованих системконтролю вибухонебезпечних речовинв 11-ти котельнях .

-Реконструкція теплових мереж ззаміноюаварійнихділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією –1061п.м в однотрубному обчисленні.

-Закупівляупересувної компресорної установки ПКСД-5,25

Строк реалізації інвестиційної програми

3 16.04.2020по 14.10.2021

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації;

2.Закупівляобладнання та матеріалів;

З. Виконання робіт по монтажу обладнаннятапрокладанню тепломереж

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

2719,000

власні кошти

1869,000

позичкові кошти

-

залучені кошти

-

бюджетні кошти

850,000

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

82,2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

3,6

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

-

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

10,6

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

3,6

Інші заходи

0

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість

712489 грн..

Внутрішня норма дохідності

12 %

Дисконтований період окупності

7,5років

Індекс прибутковості

1,2

Фінансовий план використання коштів длявиконанняінвестиційної програмина 2020рік

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

(найменування ліцензіата)

№ з/п

Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періодитис. грн (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) **

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати,(тис. грн/прогнозний період)

Економічний ефект (тис. грн ) ***

загаль-на сума

з урахуванням:

госпо-дарський(вартістьматері-альних ресурсів)

підряд-ний

плано-ваний період

прогнозний період

аморти-заційні відраху-вання

виробничі інвестиції з прибутку

позичкові кошти

інші залучені кошти,з них:

бюджетні кошти (не підлягають поверненню)

підля-гають повер-ненню

не підлягають повернен-ню

плано-ванийперіод+1

плано-ваний період + n*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І

Виробництво теплової енергії

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання(не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68

1 насос

370,428

370,428

0

0

0

0

0

370,428

0

370,43

0

0

36,24

-

11,02

0,00

122,49

Усього за підпунктом 1.1.1

370,428

370,428

0,000

х 

х 

х 

0,000

370,428

0,000

370,428

0,000

0,000

36,24

-

11,016

0,000

122,490

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

3558,514

Заміна газовихлічильниківв котельнях по вул.. Шевченка,1, вул. І.Франка,30,вул. Дружби,50

3 лічильники

98,350

98,350

0,000

х 

х 

х 

0,000

98,350

0,000

98,350

0,000

0,000

144,00

-

0,000

0,000

8,196

Усього за підпунктом 1.1.2

98,350

98,350

0,000

х 

х 

х 

0,000

98,350

0,000

98,350

0,000

0,000

144,00

-

0,000

0,000

8,196

1.1.3

Інші заходи, з них:

 Установлення автоматизованих системконтролю вибухонебезпечних газів "ВАРТА -1-03"в 11-ти котельнях

11 систем 

97,460

97,460

0,000

0

0

0

0

97,46

0,00

97,46

0,00

0,00

84,00

0,00

0,00

13,92

Усього за підпунктом 1.1.3

97,460

97,460

0,000

0

0

0

0

97,46

0,00

97,46

0,00

0,00

84,00

0,00

0,00

13,92

Усього за пунктом 1.1

566,238

566,238

0,000

х 

х 

х 

0,00

566,238

0,000

566,238

0,000

0,00

47,00

0,0

11,016

0,00

144,609

Продовження додатка 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 1.2.1

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 1.2.2

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

Усього за підпунктом 1.2.3

0

0

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

Усього за підпунктом 1.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

1.2.5

Інші заходи, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 1.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 1.2

0

0

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

Усього за розділом І

566,238

566,238

0,000

х 

х 

х 

0,00

566,238

0,000

566,238

0,000

0,00

47,00

0,00

11,016

0,00

144,609

ІІ

Транспортування теплової енергії

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.1.1

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.1.2

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Інші заходи, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.1.3

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 2.1

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Реконструкціятеплових мережззаміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією

1061в однотрубному обчисленні

1864,52

1014,52

0,00

х 

х 

х 

850,00

1014,52

850,00

1864,52

0,00

0,00

136,00

-

6,86

0,00

165,023

Усього за підпунктом 2.2.1

1864,52

1014,52

0,00

х 

х 

х 

850,00

1014,52

850,00

1864,52

0,00

0,00

136,00

-

6,86

0,00

165,023

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

Усього за підпунктом 2.2.2

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.2.3

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Продовження додатка 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Закупівля пересувної компресорної установки ПКСД-5.25

Один.

288,242

288,242

х 

х 

х 

х 

х 

288,242

0,000

288,242

0,000

0,000

84,000

-

0,000

0,000

41,177

Усього за підпунктом 2.2.4

288,242

288,242

х 

х 

х 

х 

х 

288,242

0,000

288,242

0,000

0,000

84,000

-

0,000

0,000

41,177

2.2.5

Інші заходи, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 2.2

2152,76

1302,76

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

1302,76

850,00

2152,76

0,00

0,00

125

-

6,86

0,00

206,200

Усього за розділом ІІ

2152,762

1302,76

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

1302,76

850,00

2152,76

0,00

0,00

125

-

6,86

0,00

206,200

ІІІ

Постачання теплової енергії

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.1.1

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.1.2

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Інші заходи, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.1.3

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 3.1

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.2.1

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.2.2

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

0

х 

0

х 

х 

х 

х 

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

Усього за підпунктом 3.2.3

0

х 

0

х 

х 

х 

х 

0

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

3.2.5

Інші заходи, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 3.2

0

х 

0

х 

х 

х 

х 

0

0,00

0

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

0

Усього за розділом ІІІ

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

0

Усього за інвестиційною програмою

2719,000

1869,000

0,000

0,000

0,000

0,000

850,000

1869,000

850,000

2719,000

0,000

0,000

93,00

-

17,88

0,00

350,809Фінансовий план використання коштів длявиконанняінвестиційної програмитаїх урахування у структурі тарифів

на 12 місяців 2020 року

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

(найменування ліцензіата)

№ з/п

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

Сума позичкових коштів та відсотків за їхвикористання, що підлягає поверненню у планованому періоді,тис. грн.(без ПДВ)

Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,тис. грн.(без ПДВ)

Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12,тис. грн.(без ПДВ)

За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) *

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)

Економічний ефект (тис. грн.) **

загальна сума

з урахуванням:

господарський(вартістьматеріальних ресурсів)

підряд-ний

ІІ кв.

2020.

ІІІ кв.

2020.

ІІ кв.

2021р.

ІІІ кв.

2021р.

амортиза-ційні відраху-вання

виробничі інвестиції з прибутку

отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню

отримані у планова-ному періодібюджетні кошти, що не підлягають поверненню

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:

що підлягають поверненню

що не підлягають поверненню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

І

Виробництво теплової енергії

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68

1 насос

370,428

370,428

0

0

0

0

0

0

0

370,428

370,428

0

0

370,428

0

0

36,24

0

11,016

0

370,428

Усього за підпунктом 1.1.1

370,428

370,428

0

0

0

0

0

0

0

370,428

370,428

0

0

370,428

0

0

36,24

0

11,016

0

370,428

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заміна газовихлічильниківв котельнях по вуд. Шевченка,1, вул. І.Франка,30,вул. Дружби,50

3лічильники

98,350

98,350

0

0

0

0

0

0

0,00

98,350

98,350

0

98,350

0

0

0

144

0

0

0,00

8,196

Усього за підпунктом 1.1.2

98,350

98,350

0

0

0

0

0

0

0

98,350

98,350

0

98,350

0

0

0

144

0

0

0,000

8,196

Установлення автоматизованих системконтролю вибухонебезпечних газів "ВАРТА -1-03"в 11-ти котельнях 

11 систем

97,460

97,460

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

97,460

97,460

0

97,460

0

0

0

84

-

0

0

13,923

1.1.3

Інші заходи:

Усього за підпунктом 1.1.3

97,460

97,460

х 

0

0

0

0

0

0

97,460

97,460

0

97,460

0

0

0

84

-

0

0

13,923

Усього за пунктом 1.1

566,238

566,238

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

0

0,0

566,238

566,238

0

195,810

370,428

0

0

47

-

11,016

0,00

144,609

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,0

0,00

0,00

0

Усього за підпунктом 1.2.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,0

0,00

0,00

0

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за підпунктом 1.2.2

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:0

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0,00

0,00

0

Усього за підпунктом 1.2.3

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0,00

0,00

0

1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 1.2.4

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

1.2.5

Інші заходи, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 1.2.5

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за пунктом 1.2

0

0

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

0

0,0

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

Усього за розділом І

566,238

566,238

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

0

0,0

566,238

566,238

0

195,810

370,428

0

0

47

-

11,016

0,00

144,609

ІІ

Транспортування теплової енергії

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.1.1

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

2.1.2

0

0

0

х

х

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 2.1.2

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

2.1.3

Інші заходи, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 2.1.3

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за пунктом 2.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Реконструкціятеплових мережззаміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією

1061в однотрубному обчисленні

1864,520

1014,520

0

х 

850,00

х 

х 

х 

х 

1014,52

1014,520

850,000

493,000

850,000

521,520

0,00

136

-

6,864

0,00

165,023

Усього за підпунктом 2.2.1

1864,520

1014,520

0

х 

850,00

х 

х 

х 

х 

1014,52

1014,520

850,000

493,000

850,000

521,520

0,00

136

-

6,864

0,00

165,023

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0

0,00

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

Усього за підпунктом 2.2.2

0

0,00

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

2.2.3

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 2.2.3

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Закупівля пересувної компресорної установки ПКСД-5.25 

1 установка

288,240

288,240

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

288,240

288,240

0

0

0

288,240

0

84

-

0

0

41,177

Усього за підпунктом 2.2.4

288,240

288,240

х 

0

0

0

0

0

0

288,240

288,240

0

0

0

288,240

0

0

-

0

0

41,177

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2.2.5

0,00

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 2.2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за пунктом 2.2

2152,762

1302,762

0

0

850

0

0

0

0

1302,762

1302,762

850

493,000

850,000

809,760

0,00

125

-

6,864

0,00

206,200

х 

х 

х 

Усього за розділом ІІ

2152,762

1302,762

0

0

850

0

0

0

0

1302,762

1302,762

850

493,000

850,00

809,760

0,00

125

-

6,864

0,00

206,200

ІІІ

Постачання теплової енергії

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 3.1.1

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 3.1.2

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

3.1.3

Інші заходи, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 3.1.3

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за пунктом 3.1

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 3.2.1

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 3.2.2

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

0

0,00

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

Усього за підпунктом 3.2.3

0

0,00

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

3.2.4

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом3.2.4

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

3.2.5

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

Усього за підпунктом 3.2.5

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

Усього за пунктом 3.2

0

0,00

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0

Усього за розділом ІІІ

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0

-

0,00

0,00

0

Усього за інвестиційною програмою

2719,000

1869,000

0

0,00

850,0

0,0

0,00

0

0,00

1869,00

1869,00

850,000

688,810

1220,43

809,76

0

93,0

-

17,88

0,00

350,809

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифівна 12 місяців 2020 року

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

(найменування ліцензіата)

№ з/п

Найменування заходів

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

загальна сума

з урахуванням:

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді

сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді

1

2

3

4

5

6

7

І

Виробництво теплової енергії

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

370,428

370,428

0

0,00

0,00

1.1.2

Заходи щодо забезпеченнятехнологічного та/або комерційного обліку ресурсів

98,350

98,350

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Інші заходи

97,460

97,460

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 1.1

566,238

566,238

0,00

0,00

0,00

1.2.

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0

0

0

0,00

0,00

1.2.2

Заходи щодо забезпеченнятехнологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

0

0

0,00

0,00

0,00

1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 1.2

12,04

12,04

0

0,00

Усього за розділом І

566,238

566,238

0

0,00

0,00

ІІ

Транспортуваннятеплової енергії

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Заходи щодо забезпеченнятехнологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

1014,520

1017,14

0

0,00

0,00

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0

0,00

0

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

288,242

288,242

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 2.2

1302,762

1302,762

0

0,00

0,00

Усього за розділом ІІ

1302,762

1302,762

0

0,00

0,00

ІІІ

Постачання теплової енергії

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Заходи щодо забезпеченнятехнологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Заходи щодо забезпеченнятехнологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

0

0,00

0

0,00

0,00

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.5

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 3.2

0

0,00

0

0,00

0,00

Усього за розділом ІІІ

0

0,00

0

0,00

0,00

Усього за інвестиційною програмою

1869,00

1869,00

0

0,00

0,00

Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

(найменування ліцензіата)

станом на 01січня 2020 року

№ з/п

Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання

Одиниця виміру

Показник

загальний

з них аварійні

І. Виробництво теплової енергії

1

Джерела теплової енергії

1.1

Загальна кількість котелень, з них:

шт.

25

-

потужністю до 3 Гкал/год

шт.

14

-

потужністю від 3 до 20 Гкал/год

шт.

10

-

потужністю від 20 до 100 Гкал/год

шт.

1

-

потужністю 100 Гкал/год і більше

шт.

-

-

дахових

шт.

-

-

1.2

Загальна установлена потужність котелень, з них:

Гкал/год

100,0

-

потужністю до 3 Гкал/год

Гкал/год

10,0

-

потужністю від 3 до 20 Гкал/год

Гкал/год

69,0

-

потужністю від 20 до 100 Гкал/год

Гкал/год

21,0

-

потужністю 100 Гкал/год і більше

Гкал/год

0

-

дахових

Гкал/год

0

-

1.3

Середнє навантаження котелень:

у неопалювальний період

Гкал/год

0

-

у зимовий період

Гкал/год

35,0

-

1.4

Річний обсяг відпуску теплової енергії

Гкал

69689

2

Котли та хвостові поверхні нагріву

2.1

Загальна кількість котлів:

шт.

84

-

2.1.1

за видом теплоносія, з них:

шт.

84

-

водогрійних з ККД менше 86 %

шт.

2

-

водогрійних з ККД більше 86 %

шт.

82

4

парових з ККД менше 89 %

шт.

-

-

парових з ККД більше 89 %

шт.

-

-

2.1.2

за видом палива, з них:

шт.

84

-

на газоподібному паливі

шт.

80

4

на твердому паливі

шт.

4

-

на рідкому паливі

шт.

-

-

2.2

Використання установлених виробничих потужностей котлів:

-

у неопалювальний період

%

-

у зимовий період

%

43

-

2.3

Загальна кількість економайзерів

шт.

7

-

3

Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів

-

3.1

Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:

шт.

26

-

димососів

шт.

3

-

дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)

шт.

1

-

3.2

Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок

кВт

276

-

3.3

Загальна кількість золошлакоуловлювачів

шт.

0

-

3.4

Загальна кількість димових труб, з них:

шт.

27

-

сталевих

шт.

24

-

цегляних та/або залізобетонних

шт.

3

-

4

Допоміжне обладнання

4.1

Загальна кількість деаераторних установок

шт.

1

-

4.2

Загальна кількість водопідігрівальних установок

шт.

2

-

2Продовження додатка 7

4.3

Загальна кількість баків збору конденсату

шт.

-

-

4.4

Загальна кількість насосів, з них:

шт.

133

7

живильних

шт.

-

-

мережних

шт.

51

4

підживлювальних

шт.

42

3

конденсаційних

шт.

-

-

рециркуляційних

шт.

30

-

насосів гарячого водопостачання (ГВП)

шт.

10

-

циркуляційних (ГВП)

шт.

-

-

4.5

Загальна установлена потужність насосів

кВт

1 385

202

5

Водопідготовка і водно-хімічний режим

5.1

Загальна кількість водопідготовчих установок

шт.

25

-

5.2

Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок

шт.

13

-

5.3

Загальна установлена потужність насосів

кВт

47

-

6

Електропостачання та електротехнічні пристрої

6.1

Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:

шт.

29

-

прямого включення

шт.

12

-

трансформаторного включення

шт.

17

-

6.2

Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)

шт.

-

-

6.3

Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:

шт.

-

-

потужністю до 630 кВА

шт.

-

-

потужністю понад 630 кВА

шт.

-

-

6.4

Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:

у неопалювальний період

%

0

-

у зимовий період

%

45

-

7

Автоматизація

7.1

Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі

шт.

25

-

з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)

шт.

16

з частковою автоматизацією

шт.

9

-

7.2

Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу

шт.

16

-

8

Прилади обліку теплової енергії

8.1

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:

шт.

341

-

на джерелах теплопостачання

шт.

26

-

комерційного (у споживача)

шт.

301

-

8.2

Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання

%

100

-

8.3

Забезпеченість приладами комерційного обліку

%

95,6

8.4

Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до100 % оснащеності, у тому числі:

шт.

14

-

на джерелах теплопостачання

шт.

0

-

комерційного обліку: 24 нас+10 бюдж.+8інші

шт.

14

9

Транспортні засоби

9.1

Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:

шт.

11

-

спецтехніки

шт.

3

-

вантажних автомобілів

шт.

4

-

легкових автомобілів

шт.

4

-

10

Будівлі та споруди виробничого призначення

Загальна кількість

шт.

25

-

11

Магістральні теплові мережі

11.1

Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:

км

-

-

ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії

підземних канальних

км

-

-

3Продовження додатка 7

підземних безканальних

км

-

-

надземних

км

-

-

11.2

Загальна кількість теплових камер

шт.

-

-

12

Місцеві (розподільчі) мережі

12.1

Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:

км

22,767

8,084

підземних

км

20,245

8,084

надземних

км

2,522

-

12.2

Загальна кількість теплових камер

шт.

318

-

13

Мережі гарячого водопостачання (ГВП)

13.1

Протяжність мереж ГВП, з них:

км

5,528

4,509

підземних

км

5,046

4,509

надземних

км

0,482

-

14

Центральні теплові пункти (ЦТП)

Загальна кількість ЦТП

шт.

-

-

15

Індивідуальні теплові пункти (ІТП)

Загальна кількість ІТП

шт.

-

-

16

Обладнання ЦТП та ІТП

16.1

Загальна кількість водопідігрівальних установок

шт.

-

-

16.2

Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води

шт.

-

-

16.3

Загальна кількість насосів, з них:

шт.

-

-

підживлювальних

шт.

-

-

насосів ГВП

шт.

-

-

циркуляційних (ГВП)

шт.

-

-

16.4

Загальна установлена потужність насосів

кВт

-

-

17

Електропостачання та системи управління

17.1

Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:

шт.

-

-

17.2

Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:

шт.

-

-

систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія

шт.

-

-

17.3

Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки

шт.

-

-

18

Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП

18.1

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП,у будинках186 вводів

шт.

182

18.2

Загальна кількість лічильників ГВП,з них:

шт.

-

-

на ЦТП

шт.

-

-

у споживачів (у будинках)

шт.

-

-

18.3

Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП,у будинках

%

97,8

18.4

Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:

%

-

-

на ЦТП

%

-

-

у споживачів (у будинках)

%

-

-

18.5

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, у будинках,що необхідно встановити до 100 % оснащеності

шт.

4

18.6

Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:

шт.

-

-

на ЦТП

шт.

-

-

у споживачів (у будинках)

шт.

-

-

19

Транспортні засоби

вантажних автомобілів

шт.

4

-

легкових автомобілів

шт.

4

-

19.1

Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:

шт.

11

-

спецтехніки

шт.

3

-

4Продовження додатка 7

20

Будівлі та споруди виробничого призначення

Загальна кількість

шт.

5

-

21

Опалювальна площа

тис.кв.м

575,586

-

22

Забезпечення гарячою водою

тис. жителів

-

-

23

Приєднане навантаження за категоріями:

населення

Гкал/год

28,48

бюджетні установи

Гкал/год

6,53

інші

Гкал/год

1,64

24

Фактичні річні втрати теплової енергії

тис.Гкал

4349,6

-

%

6,24

-


ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, Тодорович Людмила Михайлівна,при наданні даних до

(прізвище, ім’я, по батькові)

Новоград-Волинської міської ради

(найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або задопомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

___________________________“____”________________ 20___ року

(підпис)(дата)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

на 2020 рік


Розділ 1. Загальні положення

1.1. Мета розробки інвестиційної програми

Комунальним підприємствомНовоград-Волинськоїміської ради «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» розроблена інвестиційна программа для визначення обґрунтованості запланованих капіталовкладень у структурі інвестиційної складової тарифу на виробництво теплової енергії, її транспортування та постачання з метою економії паливно-енергетичних ресурсівза рахунок модернізації діючих джерел теплової енергії і тепловихмереж..

Основним напрямком інвестиційної програми є заміна обладнання котелень та теплових мереж. Це дозволить зменшити втрати при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, а також зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто суттєве підвищення ефективності використання палива, яке в свою чергу, приведе до зменшення рівня викидів парникових газів.

Впровадження інвестиційної програми забезпечитьнадійне теплопостачаннятапокращитьекологічну ситуацію в м. Новограда-Волинського.

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград - Волинськтеплокомуненерго". Скорочене найменування підприємства – КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

Комунальне підприємствоНовоград-Волинськоїміської ради "Ново-град-Волинськтеплокомуненерго" – створене набазіцілісного майнового комплексу теплового господарстваміста згіднорішення 17 сесії Новоград-Волинської міської ради 5 скликання від 19.06.2008 року №330 «Проствореннякомунальногопідприємства «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»тареорганізаціюОПТМ«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»шляхомприєднаннядоКП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго". Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків Новоград-Волинського орендного підприємства теплових мереж «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» є природним монополістом в галузі теплопостачання міста Новограда - Волинського. Основним продуктом (товаром) підприємства є теплова енергія. Ринок цієї продукції є стабільним на протязі багатьох років. Вироблене тепло повністю реалізується місцевим споживачам, а саме, на потреби житлового сектору, підприємств та організацій державної та інших форм власності. Тривалість опалювального сезону близько 6 місяців, зазвичай з 15 жовтня по 15 квітня.

Комунальне підприємство діє на підставі Статуту,затвердженого зборами колективу та зареєстрованого Виконавчим комітетом Новоград-Волинської міської ради. Підприємство є юридичною особою, має самостійнийбаланс.

Юридична адреса: 11708, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул.Івана Франка,15-а.

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій

(ЄДРПОУ) – 35824365.

Форма власності – комунальна.

Організаційно – правова форма за КОПФГ є 150 «комунальне підприємство».

Міська громада здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо через керівника підприємства, який підзвітний міській раді.

Метою створення підприємства є:

-задоволення нагальних потреб жителів територіальної громади у невідкладних послугах з централізованого опалення ;

-отримання прибутку.

Основними напрямами діяльності підприємстває:

ü виробництво теплової енергії;

ü транспортування теплової енергії;

ü постачання теплової енергії та гарячої води всім категоріям споживачів;

ü технічне забезпечення перспективного розвитку теплопостачання в зоні діяльності Підприємства;

ü експлуатація, технічне обслуговування, ремонт, реконструкція, будівництво об’єктів теплопостачання, пусконалагоджувальні роботи, метрологічне забезпечення, ремонт і повірка вимірювальних приладів і засобів автоматики;

ü діяльність із забезпечення фізичного комфорту(послуги окремої дільниці "Лазня" по миттю соціально незахищених верств населення;

ü ремонт і технічне обслуговування електричного й оптичного устаткування (послуга по обслуговуванню будинкових лічильників теплової енергії в житлових будинках, які не є власністю ліцензіата;

ü господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури;

ü монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (послуга по обслуговуванню модульних котелень, які опалюють будівлі шкіл та дошкільних навчальних закладів управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради);

ü надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (послуга з розміщення обладнання базових станцій стільникового зв'зку);

ü діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на відключення та приєднання до централізованих систем теплопостачання, розроблення проектної документації на встановлення приладів обліку теплової енергії);

ü оптова торгівля відходами та брухтом (реалізація металобрухту;

ü транспортні послуги;

ü Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами (реалізація матеріально-технічних цінностей);

ü проведення налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні;

ü проведення вимірювань показників заземлюючих пристроїв, ізоляції електрообладнання та електропроводок, петлі «фаза-нуль», ланцюга між заземлювачами і заземлюючими пристроями, освітлення приміщень, викидів організованих стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, налагоджувальних робіт на газовикористовуючому обладнанні, концентрації метану в колодязах, шахтах відповідно до заявленої галузі атестації;

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»має ліцензії на наступні види діяльності: виробництво, транспортування, постачання теплової енергії; монтаж та ремонт технологічного обладнання, має відповідні дозволи на виконання спеціалізованих робіт та повністю укомплектоване оперативно – технічним персоналом та фахівцями для проведення вищезазначених робіт. Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів та ліцензій, передбачених законодавством України, здійснюютьсяпідприємством після їх одержання.

1.3.Оцінка існуючого технічного стану систем теплопостачання.

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (далі - Підприємство) має на балансі 25 котелень, загальною встановленою потужністю 103,39338 Гкал/годину, які забезпечують централізоване теплопостачання для міських споживачів теплової енергії. Паливом для 23-х котелень є природний газ,для 1-їпелети , на одній встановлений теплогенератор модульний, який працює на дровах. Котельня, яка працює на пелетах, переданав оренду. Коефіцієнт використання встановленої потужності котелень становить 39,3 %.В автоматизованому режимі управліннябезоператорівпрацюють19 котелень .

Підприємствопослугу гарячого водопостачання не надає.

Запланованийна 2020 ріккорисний відпуск тепладля послугицентралізованогоопалення- 65,339тис.Гкал.

Інформація про котельне обладнання, яке працює наприродному газу : марка, строк експлуатації, кількість, ККД наведені в таблиці.

з/п

Yазва котельні, місцезнаходження,

Вид діяльності

Основне обладнання

теплогенеруюче обладнання

загальна встановлена потужність обладнання, Гкал/год

тип, марка котла

вид палива

потужність, Гкал/год,

ККД котла

кількість котлів/строк експлуатації на момент установлення, шт./років

1

2

3

4

5

6

7

8

1

вул. Пушкіна, 8

(технічне переонащення в 2020 році)

Виробництво теплової енергії

16,8

КВ-Г-7,56-150

RTQ 4500 ТК

Природний газ

6,5 / 87

3,87 / 93

1/21

1/2

2

вул. І.Франка, 15

Виробництво теплової енергії

6,02

RTQ 3550

Природний газ

3,01/92,1

3,01/92,1

2/2

3

вул. Соборності, 68

Виробництво теплової енергії

4,3

КСВа-2,5Гс

«ВК-32»

Природний газ

2,15/92,29

2,15/92,29

2/10

4

вул. Шевченко, 1

Виробництво теплової енергії

5,0

RIELLORTQ-2920

Природний газ

2,5 / 91

2,5 / 91

2/0

5

вул. Ніколаєва,15

Виробництво теплової енергії

7,9

КСВТ-3,15

Природний газ

2,7/ 92,69

2,7/ 92,18

2/2

1

2

3

4

5

6

7

8

6

вул.Пушкіна, 14

Виробництво теплової енергії

3,87

КСВа-2,5 Гс (Гн) "ВК-32"

Природний газ

2,15/88,81

1/7

RTQ 1020

RTQ 1020

1,754/92,7

2/2

7

вул. Житомирська, 29

Виробництво теплової енергії

11,44

КВ-Г-4,65-150

Природний газ

4 /91,49

4 /91,38

2/16

RTQ 4000 ТК

3,44/91

1/2

8

вул. Князів Острозьких, 58

(встановлено твердопаливний котел на пелетах)

Виробництво теплової енергії

2,58

КСВа-1,0 Г «ВК-32»

резерв

Природний газ

0,86/92,58

1/3

КСВ-2,0“ВК-21“ – М2

резерв

1,72/89,98

1/18

9

вул. Вокзальна, 23-А

Виробництво теплової енергії

3,44

КСВ-2,0 “ВК-21“-М2

Природний газ

1,72/91,30

1/18

КСВа-2,0“ВК-21“

1,72/89,59

1/12

10

вул..Пушкіна,44

Виробництво теплової енергії

0,903

Vitoplex 200 SX2

Природний газ

0,301/90,30

0,301/90,01

0,301/90,32

3/6

11

вул.Герцена, 63-А

Виробництво теплової енергії

0,51

ALTAIR RTN E99

Природний газ

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

6/3

12

пров. 2-й Медичний, 2

Виробництво теплової енергії

0,425

ALTAIR RTN E99

Природний газ

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

5/2

13

Вул.. Рокосовського, 26

Виробництво теплової енергії

6,45

КСВа-2,5Гс "ВК-32"

Природний газ

2,15/92,29

2,15/ 92,09

2,15/92,59

3/10

14

Вул.Рибалко, 10

Виробництво теплової енергії

20,64

NWT-8,0/1.6-150

Природний газ

6,88/90,48

6,88/93,59

6,88/93,59

3/21

15

Вул.. Шевченко, 51-А

Виробництво теплової енергії

2,58

RTQ 1500

Природний газ

1,29/92

1,29/92

2/2

16

Вул. Н.Оржевської, 13-А

Працює на пелетах)

ПЕРЕДАНАВОРЕНДУ

Виробництво теплової енергії

2,5

КВ-Г-2,9-115 СН“Дрозд”

резерв

Природний газ

2,5/93

1/13

17

Вул. Гетьмана Сагайдачного, 75-а

( встановлений твердопаливний котел на пелетах)

Виробництво теплової енергії

0,42

«ЕЛГА-Г»

резерв

Природний газ

0,21 /89,69

0,21/ 89,89

2/15

18

вул. Івана.Франка,30

Виробництво теплової енергії

0,24768

АТОН SAAD-96 XB

Природний газ

0,08256 / 92

0,08256 / 92

0,08256 / 92

3/5

19

вул. Житомирська,124

Виробництво теплової енергії

0,4257

Fondital BАLI RTN E99

Природний газ

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

5/5

20

вул. Гоголя,9

Виробництво теплової енергії

0,4257

Fondital BАLI RTN E99

Природний газ

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

5/5

21

вул.Дружби,50

Виробництво теплової енергії

0.4128.

OBK- 100 LWE

Природний газ

0,08256 / 92

0,08256 / 92

0,08256 / 92

0,08256 / 92

0,08256 / 92

5/5

1

2

3

4

5

6

7

8

22

вул.Родини Косачів,5

Виробництво теплової енергії

0.51084

Fondital BАLI RTN E99

Природний газ

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

6/5

23

вул.Гоголя,15 Б

Виробництво теплової енергії

0.4257

Fondital BАLI RTN E99

Природний газ

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

5/5

24

вул.Павла Сірагова,17-А

(встановленотеплогенератор модульний на дровах)

Виробництво теплової енергії

0,1204

«Богдан-50» резерв

Колвітерм1.100СР

Природний газ

0,03784/88

0,08256/ 92

1//9

1/ 1

25

вул.Гранітна,10

Виробництво теплової енергії

0,08256

КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 50СР

Природний газ

0,04128/92

0,04128/92

2/7

Всьогокотлів на газовому паливі

98,53378

80

Температурний графік котелень – 80/60˚С.

Об’єкти введені в експлуатацію в 60-70-х роках минулого сторіччя. На сьогодніпотребують модернізації 8 котлів,термін експлуатації яких20 і більшероків . Із загальної кількості котлів 80заперіодз 2008-2018 р.модернізовано25котлів ,з яких10 котлів маркиRIELLORTQ .

Більшість котельних КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» проектувались і, відповідно, будувались більше 30 – 45 років назад. Тому в зв'язку зі зменшенням підключеного навантаження, що пов'язане з відключенням споживачів, насосна група завантажена не повністю. З метою зниження питомих витрат електроенергіїнавиробництво1 Гкал теплової енергіїпротягомостанніх8-мироківз 30-тимережнихнасосів20 енергоємних, зношених та морально застарілих було заміненонасучасніенергозберігаючі марки LOWARA. GRUNDFOS. PENTAX, SPERONI.

На 12 котельних різної теплопродуктивності встановлено частотне регулювання насосного обладнання.

Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні складає –22,8 км, з якихвже замінено на труби попередньоізольовані з пінополіуретановоюізоляцією14,7км , решта, термін експлуатації якихзнаходяться вветхомута аварійномустанах .

Теплова ізоляція теплових мереж, які потребуютьзаміни, виконана із мінераловати. За час експлуатації ізоляція за рахунок пошкоджень в інженерних мережах міста (теплові мережі, водопровід та каналізація), а також за рахунок природних умов неодноразово затоплювалась і зволожувалась. У деяких місцях канали теплових мереж замулені, деякі ділянки теплопроводів постійно затоплені. У таких умовах теплова ізоляція втратила свої теплоізолюючі якості. Експлуатація теплових мереж за таких умов призводить до інтенсивної корозії металу, порушення герметичності теплопроводів і, як наслідок, до значних втрат мережної води.

Кожен рік підприємство проводить роботу по заміні теплових мереж із застосуванням попередньоізольованих з пінополіуретановою ізоляцієютруб. Рівень заміни по підприємству на попередньоізольовані труби становить близько 64,5%. По закінченню опалювального сезону та перед початком ремонтного періоду проводяться гідравлічні та теплові випробування, а також гідравлічна наладка теплових мереж.

Найбільша проблема при експлуатації теплових мереж це аварійний стан та зношеність трубопроводів, а також підтоплення каналізаційними та стічними водами.

Розділ 1.4Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»використовують котельні, що використовують природний газ, багато з яких внаслідок морального та фізичного старіння мають відносно низький коефіцієнт корисної дії, що призводить до завищення собівартості теплової енергії. До складу основних причин значного зниження економічності котельного обладнання відносяться:

незадовільний стан теплової ізоляції устаткування й трубопроводів;;

робота котлоагрегатів при не оптимальних режимах;

невідповідність встановленої потужності фактичним потребам;

Централізоване теплопостачання здійснюється через трубопроводи з недостатньою теплоізоляцією. Втрати у розрізі теплорозподільчих мереж складать від 0,9% до 13,79% ,а в цілому по підприємству 6,38%

Застаріла і неефективна система теплопостачання та центрального опалення міста Новограда - Волинського потребує радикальної реконструкції. Більшість основних фондів та обладнання КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»вже давно вичерпало свій нормативний ресурс.

Уобсязі заходів по проблемах енергозбереження в теплопостачанні, на сучасному етапі потребують реалізації такі питання:

- забезпечення 100%оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії;

-оптимізація системи теплозабезпечення міста;

-заміна котлів з низьким ККД на більш сучасні котли з ККД

- заміна обладнання котелень, яке вичерпалоресурс;

-реконструкція та заміна теплових мереж із застосуванням нових технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;

У обсязі невідкладних заходів в сфері теплопостачання на підприємстві

теплозабезпечення Новограда- Волинського необхідно розглянути таке:

-Модернізація в котельні по вул. Соборності,68-Амережевого насоса з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.. з перетворювачемчастоти . Загальна вартість заходу -370,428тис.грн.

-Заміна газовихлічильниківв котельняхпо вул. Шевченка,1,по вул. І.Франка,30,повул. Дружби,50 -98,350 тис.грн.

-Улаштуванняавтоматизованої системи контролю концентрації вибухонебезпечних газів« ВАРТА 1-03»в приміщеннях слідуючих 11–ти котелень загальною вартістю97,460 тис. грн.:

-Проведення реконструкції теплових мереж ветхого та аварійного стану протяжністю1061п.м воднотрубному обчисленні.-1864,520 тис.грн.

Розділ 1.5 Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу

Підприємством подана інвестиційна програма на 2020 рік на суму-

- 2719,000 тис.грн.

Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів у 2020 році за рахунок:

-амортизаційних відрахувань – 1869,000 тис.грн

-кошти місцевого бюджету–850,000тис.грн.,

Розділ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

Розділ 2.1 Мета програми

Основне завдання програми: за рахунок використанняпланованих заходівзабезпечити енерго- і ресурсозбереження,підвищення енергоефективності і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів з метою суттєвого скорочення їх споживання, пом'якшення негативних наслідків від постійного зростання цін на енергоресурси, забезпечення необхідної фінансової та функціональної стійкостіпідприємства, економію паливно-енергетичних ресурсів відносно базової витрати. За базову витрату природного газу приймається його фактичні витрати підприємством за 2019 рік .

Інвестиційна програма розвитку системи теплопостачання, котелень, ЦТП та теплових мереж включає в себе два основні напрямки.

Перший напрямок – забезпечення безперервної, надійної та ефективної роботи енергогосподарства джерел теплопостачання, шляхом реконструкції основного обладнання.

Другий напрямок – реконструкція системи теплозабезпечення, а також аварійних та зношених магістральних теплових мереж із застосуванням попередньо-ізольованих труб та сучасних технологій їх прокладання.

Підприємствоплануєроботи по реконструкціїтепломережікотельні по вул. Шевченка,1на площі Л. Українкипротяжністю401 п.м в однотрубному обчисленнівиконати підрядним способом,всі інші заходивиконативласними силамиі вартість цих заходів складе вартістьобладнання таматеріалів дляйого монтажу.

Розділ 2.2 Опис інвестиційної програми

Інвестиційною програмою КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»на 2020 рікзаплановано

1.Модернізація в котельні по вул. Соборності,68-Амережевого насоса з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-258,833 тис.грн. зперетворювачемчастоти -111,595тис.грн.Загальна вартість заходу -370,428тис.грн.

2.Заміна газовихлічильників98,350тис.грн,в т.ч.в котельнях:по вул. Шевченка,1 – 51,975 тис.грн.;

по вул. І.Франка,30 -23,175 тис.грн.;

повул. Дружби,50-26,200тис.грн.

3.Улаштуванняавтоматизованої системи контролю концентрації вибухонебезпечних газів« ВАРТА 1-03»в приміщеннях слідуючих 11–ти котелень загальною вартістю97,460 тис. грн.:

по вул. Рокосовського,26-8,860тис.грн.

по вул. Герцена,63-А-8,860 тис.грн.

по вул. Пушкіна,44-8,860 тис.грн.

по вул. Пушкіна,14- 8,860тис.грн.

по вул. Шевченка,1- 8,860 тис.грн.

по вул. Соборності,68-А-8,860 тис.грн.по вул. Шевченка,51-А-8,860 тис.грн.

по вул. Гетьмана Сагайдачного,89-8,860 тис.грн.

по вул. І.Франка,15-а-8,860тис.грн.

по вул. Вокзальна,23-А-8,860 тис.грн.

по вул. Князів Острозьких,58-8,860 тис.грн.

4.Реконструкція теплових мереж ззаміноюаварійнихділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією –1061п.м в однотрубному обчисленні-1864,52тис.грн. в т.ч:

Адреса котельні

Рік

введенв експл

Ділянкатепломережі

38

50

65

80

100

125

150

219

Вартість тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вул. Пушкіна,14

1984

Від ТК №2до будівлі бойлерної

384

573,379

Вул. Рокосовського,26

ТК №8-ТК№16 ,ТК №6-ТК№7

40

20

82,954

Вул. Шевченка,1

1979

ТК №9-ТК№13

122

198,302

Вул. Шевченка,1

1979

ТК №2 до ТК №7 до ТК №9 до ТК №10 до ТК №11 до ТК №12 до Палацу культури ім. Лесі Українки по пл. Лесі Українки, 9

6

180,4

44

94

76,6

850,00

Вул. І.Франка,15а

1979

ТК№42-ТК№43-ТК№44- ж/б по вул. Ак. Лисіна,10

40

54

159,885

ВСЬОГО

1061 п.м

40

6

220,4

98

600

96,6

1864,52

5.Придбання пересувної компрессорноїустановки ПКСД 5.25 вартістю -288,242 тис.грн.

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД ТЕО

1.Модернізація мережевого насосав котельні по вул. Соборності,68-А.-258,833 тис.грн. зперетворювачемчастоти -111,595тис.грн.Загальна вартість заходу -370,428тис.грн.

Адреса котельні

до модернізації

після модернізації

марка

Рік установки

Номінальна годинна продуктивність, Gпасп.ном.м.куб

Номінальна потужністьдвигуна,

Р, кВт

Номі нальнийтиск,

Нпасп.ном. м.в.ст.

марка

Рік установики

Номінальна годинна продуктивність, Gпасп.ном.м.куб

Номінальна потужністьдвигуна,

Р, кВт

Номі нальнийтиск,

Нпасп.ном. м.в.ст.

вул. Соборності,68

К160-30

1998

200

30

32

CalpedaN4 100-400 В/А

2020

210

30

51

Характеристикамережного насосадоіпіслямодернізаціїнаведенав таблиці:

Розрахунок економічної ефективності модернізації насоса

Назваресурсу

Один виміру

вул. Соборності,68

Всього

Електронергія

2,41 грн. /кВт.год.

кВт.год/

кг у.п.

грн

30600

11016

73746

30600

11016

73746

Варт. звор.мат.( металобрухт

400 кгх6,10=2440,00 грн.)

Грн.

2440

2440

Збільш. амортиз. відрахувань 370428/8 років= 43603,50

Грн..

46304

46304

Всього:

грн

122490

122490

Варт.заходу

грн

370,428

Термін окупн.,

рік

3,02

2.Придбання газовихлічильників-98,350тис.грн,длякотеленьпо вул. Шевченка,1 – 51,975 тис.грн.;

по вул. І.Франка,30 -23,175 тис.грн.;

повул. Дружби,50-26,200тис.грн.

Закупівля лічильниківтипу «КУРС»необхідна для забезпеченнябезперебійноїподачі теплоносія споживачамвопалювальний період .Термін напрацювання лічильників 20000годин. Цей показник заявлений виробником як середнє напрацюваннядо відмови. У випадкувиходу з ладу приладівоблікугазуна періодїх ремонту будуть використанізакуплені прилади,яків подальшомуслугуватимуть резервним обмінним фондом.

Розрахунок економічного ефектуприладів обліку газу

1. Амортизаційні відрахування в рік :98,350/12 років =8,196 тис.грн

2.Загальна економія становить:8,196 тис.грн. в рік.

3.Вартість заходу :98,350тис.грн.

4.Термін окупності:98,350/8,196=12 років

3.Улаштуванняавтоматизованої системи контролю концентрації вибухонебезпечних газів« ВАРТА 1-03»в приміщеннях 11–тикотелень .

Для підвищення безпеки котелень, які працюють в автоматичному режимі необхідно встановити сигналізатори газу «ВАРТА» . Сигналізатори при підвищенні рівня концентраціїметану дозволять запобігти досягнення такого рівня концентраціїпри якому можливий вибух.Вартістьулаштуванняавтоматизованої системи контролю концентрації вибухонебезпечних газів«ВАРТА 1-03» в приміщеннях слідуючих 11–ти котелень складає- 97,460 тис. грн.:

по вул. Рокосовського,26-8,860тис.грн.

по вул. Герцена,63-А-8,860 тис.грн.

по вул. Пушкіна,44-8,860 тис.грн.

по вул. Пушкіна,14- 8,860тис.грн.

по вул. Шевченка,1- 8,860 тис.грн.

по вул. Соборності,68-А-8,860 тис.грн.по вул. Шевченка,51-А-8,860 тис.грн.

по вул. Гетьмана Сагайдачного,89-8,860 тис.грн.

по вул. І.Франка,15-А-8,860тис.грн.

по вул. Вокзальна,23-А-8,860 тис.грн.

по вул. Князів Острозьких,58-8,860 тис.грн

Розрахунок економічного ефекту

1. Амортизаційні відрахування :97,460 /7 років =13,923 тис.грн

2. Загальна економія становить:13,923тис.грн.

3. Вартість заходу :97,460тис.грн.

4. Термін окупності:97,460/13,923=7 років

6.Реконструкція теплових мереж ззаміноюаварійнихділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією

На сьогодні теплові мережі є найменш надійними частинами систем теплопостачання через зношеність теплових мереж, яка складає в середньому 40%. Більшість тепломереж – це сталеві труби різних діаметрів заізольовані мінеральною ватою на основі базальтового волокна .

В останнє десятиріччя широке впровадження отримали попередньоізольовані труби з пінополіуретановою ізоляцією через їх високоякісні термічні характеристики та високу надійність. Відповідно до вимог європейського стандарту EN 253 термін служби попередньо ізольованих труб повинен бути не менше 30 років постійної експлуатації з температурою120оС. У системі, де температура менше95оС, термін служби практично може бути необмеженим. Тобто надійність теплових мереж з цих труб значно вища ніж труб зі звичайною теплоізоляцією.Всього планується замінити 1061 м теплових мереж в однотрубному вимірі.При цьому заощадження газу складатиме 5,968 т.куб.м. в рік.

Розрахунок економічної ефективності заміни теплових мереж по КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

Вихідні дані:

Капіталовкладення К =

1864,520

тис. грн.

Діаметри та довжина теплової мережі в двохтрубному прокладанні,п.м:

Підземне прокладання

219

48,3

м. п.

Підземне прокладання

159

300

м. п

Підземне прокладання

133

49

м. п

Підземне прокладання

108

110,2

м. п

Підземне прокладання

89

3

м. п.

Підземне прокладання

65

20

м. п.

530,5

м. п.

Температурнийграфікроботи:

80/60

ºС

1) Річне зменшення втрат тепла в теплових мережах, Гкал/рік

Qр=

133,38-89,69=43,69

Гкал/рік

2) Економія паливо-енергетичних ресурсів:

6,8637 тн у.п.

3)

Економія ПЕР, тис. грн.:

56,437. тис.грн

4) Дохідвідреалізаціїметалобрухтувід демонтажу :

Емет=Вметпал * Смет

Плановий обсягметалобрухтувід демонтажутрубопроводівпо діаметрах:

219

96,6

м. п.

х

10,8

кг

=

1043,3

159

600

м. п.

х

9,80

кг

5880

133

98

м. п.

х

8,56

кг

838,9

108

220,4

м. п.

х

5,33

кг

=

1174,7

89

6

м. п.

х

3,60

кг

=

21,6

65

40

м. п.

х

2,80

кг

=

112,0

Вмет=

1061

кг

=

9070,5

Смет =4,0 грн. За 1 кг

Емет= 9070,5*4/1000=36,282тис. грн.

9) Різниця в амортизації становить,тис. грн

93,23 -24,520=68,71 т.грн.

10) Вартість усунення аварії:3,594тис.грн.

9) Загальна економія становить,тис. грн.

.

Е = 56,437+36,282+68,710+3,594=165,023тис.грн.

10) Термін окупності проекту, років.

Т = К / Епал

Т =11,3років

7 . Придбанняпересувноїкомпресорноїустановки ПКСД 5.25 вартістю -288,242 тис.грн.

Закупівля викликана тим, щонаявний напідприємствікомпресор повністю вичерпав свій ресурс, модель його технічно застаріла, а томувідсутні у продажізапчастинина заміну повністю зношених.

Розрахунок економічного ефектукомпресорної установки.

1. Амортизаційні відрахування 288,242 /7 років =41,177 тис.грн

2.Загальна економія становить:

41,177тис.грн.

5.Вартість заходу :288,242тис.грн.

6.Термін окупності:288,242/41,177=7 років

Розрахунок прогнозованих показників ефективностіінвестиційної програми

-Інвестиційні витрати - 2719,000 тис. грн.

-Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних

заходів350,809тис. грн.

Ставка дисконтування -14%

·Нормативний період експлуатації проекту– 25 років

Чиста приведена вартість:

I1=

2719000

Інвестиційні витрати, грн.

CF=

350809

Річний економічний ефект, грн

r=

14

Ставка дисконтування, %

s=

25

Норм. період експлуат. проекту, р.

NPV=

712489

Внутрішня норма дохідності:

IRR=

12%

Дисконтований період окупності:

грн.

PV

1

318917,27

PV

2

289924,79

PV

3

263567,99

PV

4

239607,27

PV

5

217824,79

PV

6

198022,53

PV

7

180020,49

PV

8

163654,99

PV

9

148777,26

PV

10

135252,06

PV

11

122956,41

PV

12

111778,56

PV

13

101616,87

PV

14

92378,97

PV

15

83980,89

PV

16

76346,26

PV

17

69405,69

PV

18

63096,08

PV

19

57360,07

PV

20

52145,52

PV

21

47405,02

PV

22

43095,47

PV

23

39177,70

PV

24

35616,09

PV

25

32378,27

СУМА

3184307

Дисконтований період окупності складе:

(1-(318917-2400083)/ 318917) = 7,5 років

Індекс прибутковості:

Індекс прибутковостідорівнює сумі дисконтованих доходівподіленій на дисконтовані інвестиції

PI = 3184307/ 2719000= 1,2

Висновки.

Виконання заходів, передбачених «Інвестиційною програмоюКП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомугненерго»” на 2020 р., дозволить:

1) забезпечити реалізацію державної політикищодо регіонального розвиткуу сфері житлово-комунального господарства;

2) забезпечити надання споживачам послуг з теплопостачання належної якостівідповіднодовимогнаціональнихстандартів;

3) забезпечити оновлення основних фондів підприємства за рахунок використання амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.

Виконатипогодженуінвестиційну програмуна2020 рікпротягом 2020 рокупідприємство не має можливостіпо причині того, що надання послугцентралізованого опаленнякомунальнимпідприємством носить сезонний характер.Томупідприємство виконує заходиінвестиційної програми в період , коли припиняється робота котеленьз травня повересень, а кошти наїх виконання надходятьвідреалізації послугцентралізованого опаленняз січня по квітеньтазжовтня по грудень.

Тому КП НВМР «Новогра-Волинськтеплокомуненерго»плануєвиконативсі заходиінвестиційної програми на протязі ремонтних періодів 2020 та 2021 років,а саме :

- ремонтногоперіоду 2020 року-на суму 1909,24 тис. грн.( які заплановано отримати від надання послугцентралізованого опаленняз січня по квітень2020 року;

- ремонтногоперіоду 2021 року-на суму 809,76 тис. грн.( які заплановано отримати від надання послугцентралізованого опаленняз жовтняпо грудень2020 року.

Директор КП НВМР «Новоград-

Волинськтеплокомуненерго»Л.М.Тодорович